Czy biznes może być etyczny? Kilka słów o społecznej odpowiedzialności biznesu.

Prof. ucz. dr hab. Dominika Dzwonkowska

  • 03.04.2023
  • 17.04.2023

Część 1: W XIX wieku cenionym gestem filantropii ze strony przedsiębiorców było pozwalanie dzieciom pracować jedynie 6 dni w tygodni. W XXI wieku nie tylko praca dzieci jest uznawana za nieetyczną, ale coraz częściej konsumenci zwracają uwagę na szereg działań, jakie podejmują koncerny, oceniając je pod względem etycznym. Świadomy konsument szczególnie zwraca uwagę na wpływ działalności gospodarczej na środowisko naturalne, pochodzenie produktów i oddziaływanie społeczne przedsiębiorstwa. W trakcie webinarium przyjrzę się koncepcji tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu i spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy przedsiębiorcy mają obowiązek moralny prowadzenia biznesu w sposób etyczny.

Część 2: W drugiej części webinarium przyjrzę się sylwetce osoby, która przewodzi przedsiębiorstwu. Coraz częściej podkreśla się potrzebę kreowania liderów biznesu, którzy nie tylko mają wysokie kompetencje zarządcze, ale także silny kompas moralny. Szereg badań podkreśla, że lider kierujący się wartościami moralnymi osiąga sukcesy na polu zarządzania. Czy zatem etyczny biznes jest przyszłością?

  • Wojciech Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa 2012. 
  • Peale Norman Vincent, Blanchard Kenneth, Etyka biznesu, Wydawnictwo Studio Emka 2008

Dominika Dzwonkowska, prof. ucz. doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Absolwentka filozofii i ochrony środowiska (oba kierunki ukończyła uzyskując dyplom z wyróżnieniem oraz dwukrotnie stypendia stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce). Od 2008 r. jest zatrudniona na UKSW. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu: etyki środowiskowej, etyki cnót środowiskowych, ekofilozofii, etyki zwierząt, ekofilozofii, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2013 roku jest przedstawicielem na Polskę International Society for Environmental Ethics, a od 2020 członkiem I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Ma doświadczenie w realizacji projektów naukowych (np. NCN, NPRH), jak i rozwojowych dla kierunku ochrona środowiska, gdzie pełni funkcję kierownika kierunku (np. projekty finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, NFOŚiGW, NCBiR).

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles