Dr Agnieszka Klimska

doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii i Instytucie Pedagogiki. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą zrównoważonego rozwoju (jego aspektów edukacyjnych, etycznych, aksjologicznych i implikacji praktycznych), filozofii środowiska, etyki i edukacji globalnej. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych oraz scenariuszy zajęć i ekspertyz z zakresu zrównoważonego rozwoju. Wykonawca i ekspert projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej oraz circular economy, a także współtwórca RCE Warsaw Metropolitan – Centrum Eksperckiego na Rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju.

Publikacje: https://orcid.org/0000-0002-9115-9492

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles