Dr Andrzej Waleszczyński

doktor nauk humanistycznych z zakresu filozofii, absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca akademicki, nauczyciel filozofii, etyki, wiedzy o społeczeństwie i matematyki. Od 2011 roku adiunkt w Katedrze Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2019 roku Kierownik kierunku Filozofia na UKSW. Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii UKSW w latach 2016-2019, Prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej w latach 2019-2020. Od 2017 roku edukator i egzaminator w Kolegium Świętej Rodziny w Łomiankach. W latach 2005-2012 nauczyciel etyki i wiedzy o społeczeństwie w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kuronia w Warszawie. W swoich dotychczasowych badaniach naukowych zajmowała się rolą moralności w koncepcjach prawa H.L.A. Harta i R. Dworkina, etyką troski Virginii Held i etyką feministyczną, problemem tożsamości moralnej, językiem wartości moralnych w poglądach R. Ingardena, filozofią eksperymentalną i zagadnieniem normatywności w tzw. efekcie Knobe’a oraz problemem moralności zwierząt. Aktualnie bada z perspektywy filozoficznej problematykę małżeństwa i władzy rodzicielskiej. W obszarze dydaktyki zajmował się etyką, filozofia prawa, a obecnie prowadzi zajęcia z dydaktyki nauczania filozofii i etyki w szkole. Stypendysta Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH) na Uniwersytecie Wiedeńskim (2012-2013), autor książki: Feministyczna etyka troski. Założenia i aspiracje (2013), współautor książek: Sposób na filozofią. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej (2017), The Polish Christian Philosophy in The 20th Century. Tadeusz Styczeń (2019), redaktor książek: Current Moral Problems (2008),  Ethics and Public Sphere. Axiological Foundations of Interpersonal Relations (2013).

Publikacje: https://orcid.org/0000-0003-0426-3919

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles