Dr hab. Dariusz Kucharski

doktor habilitowany filozofii, od 2010 pracownik Instytutu Filozofii UKSW. W swoich badaniach naukowych koncentruje się na filozofii brytyjskiej siedemnastego i osiemnastego wieku. Chodzi przede wszystkim o spory dotyczące zagadnień teoriopoznawczych, których kontekstem była formułowana przez Thomasa Reida krytyka założeń tzw. teorii idei, ze szczególnym uwzględnieniem poglądów George’a Berkeleya. Innym obszarem zainteresowań jest nowożytna (głównie brytyjska) filozofia naturalna oraz działalność naukowa platoników z Cambridge, przede wszystkim Henry’ego More’a. Jest autorem monografii Racjonalność wiary w ujęciu Henry’ego More’a. Miedzy teologią kalwińską a platonizmem z Cambridge, kilkunastu artykułów naukowych, współredaktorem i jednym z tłumaczy książki George Berkeley, Eseje z „The Guardian”.

Publikacje: https://orcid.org/0000-0003-4136-1745

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles