Prof. ucz. dr hab. Dominika Dzwonkowska

profesor uczleni, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Absolwentka filozofii i ochrony środowiska (oba kierunki ukończyła uzyskując dyplom z wyróżnieniem oraz dwukrotnie stypendia stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce). Od 2008 r. jest zatrudniona na UKSW. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu: etyki środowiskowej, etyki cnót środowiskowych, ekofilozofii, etyki zwierząt, ekofilozofii, zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2013 roku jest przedstawicielem na Polskę International Society for Environmental Ethics, a od 2020 członkiem I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Ma doświadczenie w realizacji projektów naukowych (np. NCN, NPRH), jak i rozwojowych dla kierunku ochrona środowiska, gdzie pełni funkcję kierownika kierunku (np. projekty finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, NFOŚiGW, NCBiR).

Publikacje: https://orcid.org/0000-0002-2060-2901

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles