Opis projektu „Popularyzacja filozofii i jej znaczenie dla społeczeństwa”

Celem niniejszego projektu „Popularyzacja filozofii i jej znaczenie dla społeczeństwa” jest ukazanie dyscypliny humanistycznej jaką jest filozofia jako narzędzia służącego rozwojowi jednostki, jak i całego społeczeństwa. Na społeczną role filozofii w kształtowaniu społeczeństwa wskazuje m.in. dokument UNESCO z 2007 „Philosophy. A School of Freedom. Teaching Philosophy and Learning to Philosophize”, według którego filozofia jest istotnym, wręcz zasadniczym elementem budowania racjonalnego, uargumentowanego i otwartego na dialog światopoglądu, a przez co przyczynia się do dialogu społecznego i budowania odpowiedzialnego społeczeństwa. Celem projektu jest  rozwijanie twórczego myślenia poprzez wskazanie narzędzi do poprawnego argumentowania. Zaproponowany projekt zamierza do nauczenia uczestników posługiwania się narzędziami logicznymi i filozoficznymi w zastosowaniu do konkretnych problemów filozoficznych. Zaproponowane narzędzia mają także służyć do poprawnego stawiania problemów poza filozofią, do logicznej weryfikacji prowadzonych rozumowań i racjonalizacji decyzji czy debat. Zetknięcie się dzisiaj z rozmaitością stylów dyskusji, argumentacji, informacji, fake newsami, szumem informacyjnym, wymaga kryteriów rzetelnej i uczciwej debaty, opartej na związku wynikania logicznego, związku inferencji i wynikaniu pragmatycznym. Tego rodzaju umiejętności, które wydają się wręcz konieczne we współczesnym społeczeństwie, niejednokrotnie mocno podzielonym i spolaryzowanym, jest w stanie dostarczyć rzetelnie uprawiana filozofia. Jej społeczna rola, na co wskazuje wspomniany dokument UNESCO, powinna być doceniona i ciągle rozwijana. Odpowiedzialność filozofii za kształt współczesnego, pluralistycznego społeczeństwa, a zwłaszcza za umiejętność dyskusji oraz rzetelnej, racjonalnej argumentacji jest niekwestionowalna.


Efekty projektu:

  • Zdobycie konkretnych kompetencji społecznych związanych z poznaniem filozoficznym, takimi jak umiejętność kreatywnego i krytycznego myślenia, dostrzegania problemów w ich złożonym kontekście, myślenie kategoriami ciągów konsekwencji podjętych decyzji, rozpatrywanie problemów wielostronnie, posługiwanie się rzetelnymi narzędziami logicznymi, umiejętność prowadzenie dyskusji, która poszukuje prawdy.
  • Poznanie współczesnych debat filozoficznych (humanistycznych) z zakresu m.in. filozofii polityki, metafizyki, filozofii religii, etyki, bioetyki.  
  • Przeprowadzenie 40 webinariów, które dzięki interaktywnej formie, byłyby nie tylko poszerzeniem wiedzy z zakresu humanistyki, lecz stałyby się okazją, aby przez dialog i dyskusję nabyć odpowiednich kompetencji społecznych.
  • 10 „case study”, które pozwolą na zdobycie wiedzy i kompetencji, na przykładzie jednego, dokładnie przeanalizowanego przypadku.
  • 20 podcastów (6-10 odcinkowych), które prezentowałby współczesną wiedzę w zakresie określonych debat filozoficznych. Podcasty pozwolą na dużą popularyzację nauki humanistycznej jaką jest filozofią, zwłaszcza dzięki takim serwisom jak spotify czy google podcasts, gdzie zostaną one umieszczone.

Projekt jest realizowany w ramach programu MEiN „Społeczna odpowiedzialność nauki” – umowa nr SONP/SN/511942/2021 we współpracy z Fundacją Rozwoju UKSW.

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles