Prof. dr hab. Anna Latawiec

prof. dr. hab., Wykształcenie i działalność naukowo-organizacyjna: studia 1970-1975 w  Akademii Teologii Katolickiej na Filozofii Przyrody Filozoficzne aspekty modelowania matematycznego w ekologii – dyplom z wyróżnieniem oraz w 1977 roku – Kurs dwuletni Podyplomowy z Zastosowań Informatyki PAN; w 1981 ATK – filozofia przyrody, Koncepcja informacji biologicznej; w 1993 – filozofia nauki, Pojęcie symulacji i jej użyteczność naukowa, WFCh ATK (recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz , prof. dr hab. Władysław Krajewski, ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański); w 2013 – tytuł profesora nauk humanistycznych – Prezydent RP. Cała praca zawodowa na ATK/UKSW (wszystkie stanowiska). Szereg funkcji na uczelni m.in.: od 1981 sekretarz SPCh, od 1996 do 2020 redaktor naczelny Studia Philosophiae Christianae; od 1981 – członek zespołu redakcyjnego Polskiej Bibliografii Nauk Kościelnych (ATK); w latach 1992 do 2008  kierownik Pracowni Komputerowej ATK/UKSW; od 1994 do 2020 kierownik Katedry Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych; od 1998 – p.o. kierownika Katedry Filozofii Przyrodoznawstwa; w latach 1996-2012 – kierownik Sekcji Filozofii Przyrody; 2001–2008 – pełnomocnik Rektora ds. wdrożenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów w UKSW; członek Senatu, 2 kadencje  prodziekan ds. studenckich i USOSa WFCh oraz 2 kadencje Dziekan WFCh; 2000-2008 – członek z wyboru Zespołu Oceniającego kierunek: Filozofia w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (w drugiej kadencji – przewodnicząca Zespołu Ekspertów); członek licznych Towarzystw Naukowych polskich i zagranicznych; członek wielu rad naukowych czasopism; Medal Rektora AGH w uznaniu zasług dla rozwoju biocybernetyki, 2000; Złoty Krzyż Zasługi, 2001 oraz szereg nagród rektorskich za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne oraz prace organizacyjne na ATK/UKSW. Kierunki badań: filozofia przyrody ożywionej; informacja biologiczna; filozoficzne problemy symulacji i modelowania; filozofia medycyny; filozofia techniki, ekologii; filozofia nauki: około 120 artykułów naukowych, wywiady i teksty popularno-naukowe, np. To jest w śmierci najpiękniejsze / Rozmowę z prof. ATK dr hab. A. Latawiec prowadzili:; książki np. Pojęcie symulacji i jej użyteczność naukowa, ATK, Warszawa 1993; Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody,  (współ. Autorskie) Warszawa 2009, 2019; Koncepcja informacji biologicznej, w: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody, t.5 red. K. Kłósak przy współpr. M. Lubański i Sz. W. Ślaga, Warszawa 1983, 151-259; Kazimierz Kloskowski -seria Polska Filozofia Chreścijańska XX wieku Kraków 2019 (też wersja ang.); The notion of simulation – some philosophical Aspects, Studia Philosophiae Christianae 32(1996)2, 165-176; Tomиctckaя Филocoфия пpиpoды (Bapшaьckoй шқoлы), w: Филocoфия пpиpoды cegoдhия, red. I. K. Lisiejew, B. Lugowski, KAHOH Mockba 2009, 283-295; W poszukiwaniu obrazu współczesnej filozofii przyrody, w: Filozofia przyrody współcześnie, red. M. Kuszyk-Bytniewska, A. Łukasik, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIWERSITAS, Kraków 2010, 29-41; Użyteczność metody symulacji w badaniu świata istot żywych, V Krajowa Konferencja Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych, MCSB, Kraków, 19-20 maja 2000, 113-116; Ausgewählte Schutzmechanismen der Natur als Argument für Rationalität in der Gentechnik; Selected Defensive Mechanisms in Nature as an Argument for Rationality in Bioetics, w: Rationalität in der Angewandten Ethik;Racionalita v aplikovaných etikách; Rationality in Applied Ethics, red. Pavel Fobel, Gerhard Banse, Andrzej Kiepas, Gerhard Zecha, Vydavatel’stvo KNIHÁRE? – Jan Bernát Banská Bystrica, Banská Bystrica 2004, 115-120; Dialog jako przestrzeń spotkania w wielokulturowości, w: Osobnosť slovenskej filozofie – Igor Hrušovský, red. Z. Plasienkova, E. Lalikova, Fu SAV, IRIS, Bratislava 2007, 206-212; czynny udział w licznych konferencjach polskich i zagranicznych; promotor i recenzent licznych prac magisterskich, doktorskich, dorobku habilitacyjnego.

Publikacje: https://orcid.org/0000-0002-0769-7328

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles