Prof. ucz. dr hab. Paweł Mazanka

ukończył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Ojców Re­demptorystów w Tuchowie., gdzie przyjął święcenia kapłańskie (1986). Studia filozoficzne odbył na KUL-u, doktoryzując się na podstawie pracy „Bernharda Weltego rozumienie religii w świetle jego filozofii religii” (1994). Habilitację uzyskał przedstawiając rozprawę „Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej” (2003). Od roku 2005 jest kierownikiem Katedry Metafizyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Zajmuje się metafizyką klasyczną, a w jej ramach – metodologią metafizyki klasycznej, filozofią Boga, potrzebą uprawiania filozofii klasycznej we współczesnej kulturze. Interesuje się również pozaklasycznymi kierunkami filozofii, a szczególnie: wpływem filozofii Schopenhauera i Nietzschego na współczesny sekularyzm, fenomenologią Dietricha von Hildebranda i Edyty Stein. W ramach filozofii religii zajmuje się problemem współczesnej sekularyzacji i sekularyzmu od strony ustalenia ich filozoficznych przyczyn, jak również zagadnieniem relacji chrześcijańsko-żydowskich. Autor m.in.: W kierunku religijności autentycznej. Bernharda Weltego filozofia religii (1996), Źródła seku­laryzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej (2003), Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej (wraz z prof. E. Morawcem) (2006), Redemptoryści Woli (2019), Boję się śmierci pod gruzami. Sakramentki i redemptoryści w Powstaniu Warszawskim (2020).

Publikacje: https://orcid.org/0000-0002-1389-7588

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles