Prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski

prof. ucz. dr hab.; jego dorobek obejmuje antropologiczne i ekofilozoficzne opracowania nt. kryzysu środowiskowego, ze szczególnym uwzględnieniem roli różnych tradycji religijnych zarówno w sprawstwie, jak i przeciwdziałaniu temu kryzysowi. Punktem wyjścia jego badań jest założenie, że współczesny kryzys środowiskowy, wbrew niemal powszechnie podzielanej opinii, nie jest kryzysem przyrody, lecz kryzysem cywilizacji, w obrębie której przyroda jest nadużywana i nierzadko niszczona przez człowieka. Dlatego poszukiwania odpowiedzi na wyzwania środowiskowe muszą rozpoczynać się od analizy zjawisk cywilizacyjnych, uwzględniając przy tym wyniki analiz zjawisk przyrodniczych. Główne obszary jego badań dotyczą zagadnień zrównoważonego rozwoju, praktycznej filozofii przyrody, ekologii kulturowej i historii środowiskowej. Ponadto w toku swoich badań naukowych wprowadza w Polsce nowy nurt badawczy religion and ecology zainicjowany przez prof. Mary E. Tucker i prof. John A. Grim w połowie lat 90. w Stanach Zjednoczonych. Jego specjalizacje to: ekologia humanistyczna, filozofia środowiska, ekofilozofia, antropologia środowiska, religia i ekologia, zrównoważony rozwój.

Publikacje: https://orcid.org/0000-0002-5452-2168

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles