Psychomanipulacja religijna w kontekście współczesnego uzielonoświątkowienia chrześcijaństwa

Prof. ucz. dr hab Andrzej Kobyliński

  • 18.09.2023
  • 25.09.2023

Część 1: Psychomanipulacja polega na nieetycznym i szkodliwym oddziaływaniu na sferę emocjonalno-poznawczą człowieka. Osoba poddana takim działaniom nie zdaje sobie sprawy, że w ten sposób jest naruszana jej wolność i godność. Różne formy psychomanipulacji mogą być obecne także w religii. Wiele tego rodzaju zjawisk występuje m.in. w synkretycznej religijności zielonoświątkowej. Czym jest chrześcijaństwo zielonoświątkowe? Co stanowi specyfikę globalnego procesu pentekostalizacji (uzielonoświątkowienia) chrześcijaństwa? Czym jest Ewangelia Sukcesu (Prosperity Gospel)? W jaki sposób chrześcijaństwo zielonoświątkowe interpretuje zło, szatana, uzdrowienia? Głównym celem pierwszego webinarium jest charakterystyka pentekostalizacji chrześcijaństwa oraz wskazanie takich elementów tego nurtu religijnego, które stanowią podatny grunt dla technik psychomanipulacyjnych.

Część 2: Psychomanipulacja polega na nieetycznym i szkodliwym oddziaływaniu na sferę emocjonalno-poznawczą człowieka. Analogicznie do relacji lekarz–pacjent, także w relacji liderów religijnych do członków ich wspólnot powinna obowiązywać zasada świadomej zgody. Na czym polegają różnego rodzaju techniki oddziałujące na świadomość lub podświadomość uczestników spotkań religijnych? Jak rozumieć egzorcyzmy? Czym jest Toronto Blessing? W jaki sposób stosować zasadę świadomej zgody w przestrzeni życia religijnego? Głównym celem drugiego webinarium jest analiza wybranych przypadków psychomanipulacji religijnej w szeroko rozumianym chrześcijaństwie pentekostalnym.

  • A. Kobyliński, Etyczne aspekty współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa, „Studia Philosophiae Christianae” 50 (2014) 3, s. 93-130.
  • A. Kobyliński, Etyczne aspekty stosowania psychologii w przestrzeni życia religijnego, „Rocznik Teologii Katolickiej” 14(2015)1, s. 193-211.
  • A. Kobyliński, Hermeneutyka nieciągłości i pentekostalizacja. Współczesne metamorfozy religii chrześcijańskiej, „Teologia i Moralność” 20(2016)2, s. 245-261.

Andrzej Kobyliński – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, profesor uczelni na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Etyki w Instytucie Filozofii tej uczelni. Absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Autor wielu książek i artykułów poświęconych problematyce filozoficznej, moralnej, społecznej. Jest także komentatorem medialnym różnego rodzaju zagadnień etycznych, religijnych czy politycznych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół filozofii współczesnej, zagadnień etycznych i bioetycznych, praw człowieka, nihilizmu, filozofii religii, myśli postmodernistycznej, współczesnej filozofii włoskiej.

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles