SZKICE Z FILOZOFII KULTURY

Jan Sochoń, Bezcielesny sens. Szkice z filozofii kultury, Lublin 2021

Opis:

Teksty zawarte w książce odsłaniają tajemnice twórczego życia osobowego człowieka, przemierzającego filozofię, teologię, literaturę, sztukę i religię. Autor w tej książce chce nas przekonać, że – jak to ujął M. A. Krąpiec – nie może być kultury prawdziwie ludzkiej bez religii, jak nie można nasycić swego rozumu tym światem, a swego chcenia ziemskimi dobrami. Skoro człowiek nie może sam usensowić swego istnienia i umocnić się w swym bytowaniu, to potrzebuje Boga, a kultura, będąc kolebką ludzkiej egzystencji, nie może obyć się bez religii – będącej jedyną sensowną reakcją na stwierdzenie swej niewystarczalności. W sensie ostatecznym religia, transcendując trzy wymiary kultury, zdaje się wskazywać na potencjalność już nie tylko naturalną, ale potencjalność ostateczną, tzw. potentia oboedientialis (możność uległości).

O autorze:

Profesor, kierownik katedry Filozofii Kultury i Religii w Instytucie Filozofii UKSW. Ukończył w 1977 filologię polską na filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (obecnie Uniwersytet w Białymstoku). W latach 70. XX w. związany był z białostocką Grupą Literacką ZNP „Bakałarz”, a także ruchem literackim „Nowa Prywatność”. W 1979 rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończył w 1984. W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie. Jednocześnie w latach 1981-1985 studiował filozofię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W 1986 rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie obronił doktorat w 1991, zaś w 1999 uzyskał habilitację na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, gdzie następnie został wykładowcą. W latach 2000-2004 współpracował z redakcją katolicką Telewizji Polskiej. W 2005 uzyskał tytuł naukowy profesora.

Jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego PEN Clubu. Otrzymał nagrody: Feniks (2003) oraz Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Franciszka Karpińskiego (2004). Za tom wierszy Intencje codzienne nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2010[1].

Debiutował w 1974 wierszami opublikowanymi w czasopiśmie „Poglądy”. Współpracował m.in. z pismami: „Przegląd Katolicki”, „Powściągliwość i Praca”, „Nowe Książki”, „Zeszyty Literackie”, „Więź”, „Topos”. Prace z zakresu filozofii chrześcijańskiej, a także przekłady z francuskiego i łaciny publikował w czasopismach teologicznych. Był także redaktorem kilkunastu książek.

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles