Współczesne spory o małżeństwo

Dr Andrzej Waleszczyński

  • 03.07.2023
  • 17.07.2023

Część 1: Druga połowa XX wieku i początek wieku XXI przyniosły w krajach kultury zachodniej kilka istotnych przemian społecznych. Należy do nich zaliczyć 1) emancypację kobiet (ekonomiczną i polityczną), 2) rewolucję seksualną, 3) wpływ postępu biotechnologicznego na postrzeganiu ludzkiej prokreacji i regulacji poczęć, 4) a także niespotykane dotąd zmiany prawne dotyczące regulacji relacji opartych na stosunkach intymnych. Pierwsze webinarium „Współczesne spory o małżeństwo” będzie poświęcone prezentacji filozoficzno-prawnych przemian głównie ostatnich 40 lat dotyczących instytucji małżeństwa. Przemiany prawne związane z pojawieniem się związków rejestrowanych, związków partnerskich, takich jak francuski Pakt Wzajemnej Solidarności, czy małżeństw jednopłciowych, wywołał olbrzymie zainteresowanie małżeństwem i stanowi wyzwanie dla analiz teoretycznych, również na gruncie filozofii.

Część 2: Drugie webinarium „Współczesne spory o małżeństwo” będzie poświęcone prezentacji współczesnych stanowisk dotyczących rozumienia małżeństwa i jego społecznego znaczenia. Zostaną zaprezentowane stanowiska ujmujące małżeństwo tradycyjnie, promujące małżeństwa monogamiczne wykraczające poza relacje między kobietą a mężczyzną lub relacje intymne, a także takie, które opowiadają się za odrzuceniem instytucji małżeństwa jako instytucji społecznej. Będą omówione wady i zalety poszczególnych stanowisk, a także konsekwencje ich utrzymania lub wprowadzenia.

Andrzej Waleszczyński, doktor nauk humanistycznych z zakresu filozofii, absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca akademicki, nauczyciel filozofii, etyki, wiedzy o społeczeństwie i matematyki. Od 2011 roku adiunkt w Katedrze Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2016-2019, Prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej w latach 2019-2020. Od 2017 roku edukator i egzaminator w Kolegium Świętej Rodziny w Łomiankach. W latach 2005-2012 nauczyciel etyki i wiedzy o społeczeństwie w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kuronia w Warszawie. W swoich dotychczasowych badaniach naukowych zajmowała się rolą moralności w koncepcjach prawa H.L.A. Harta i R. Dworkina, etyką troski Virginii Held i etyką feministyczną, problemem tożsamości moralnej, językiem wartości moralnych w poglądach R. Ingardena, filozofią eksperymentalną i zagadnieniem normatywności w tzw. efekcie Knobe’a oraz problemem moralności zwierząt. Aktualnie bada z perspektywy filozoficznej problematykę małżeństwa i władzy rodzicielskiej. W obszarze dydaktyki zajmował się etyką, filozofia prawa, a obecnie prowadzi zajęcia z dydaktyki nauczania filozofii i etyki w szkole. Stypendysta Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH) na Uniwersytecie Wiedeńskim (2012-2013), autor książki: Feministyczna etyka troski. Założenia i aspiracje (2013), współautor książek: Sposób na filozofią. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej (2017), The Polish Christian Philosophy in The 20th Century. Tadeusz Styczeń (2019), redaktor książek: Current Moral Problems (2008), Ethics and Public Sphere. Axiological Foundations of Interpersonal Relations (2013).