Współczesne spory o małżeństwo

Dr Andrzej Waleszczyński

  • 03.07.2023
  • 17.07.2023

Część 1: Druga połowa XX wieku i początek wieku XXI przyniosły w krajach kultury zachodniej kilka istotnych przemian społecznych. Należy do nich zaliczyć 1) emancypację kobiet (ekonomiczną i polityczną), 2) rewolucję seksualną, 3) wpływ postępu biotechnologicznego na postrzeganiu ludzkiej prokreacji i regulacji poczęć, 4) a także niespotykane dotąd zmiany prawne dotyczące regulacji relacji opartych na stosunkach intymnych. Pierwsze webinarium „Współczesne spory o małżeństwo” będzie poświęcone prezentacji filozoficzno-prawnych przemian głównie ostatnich 40 lat dotyczących instytucji małżeństwa. Przemiany prawne związane z pojawieniem się związków rejestrowanych, związków partnerskich, takich jak francuski Pakt Wzajemnej Solidarności, czy małżeństw jednopłciowych, wywołał olbrzymie zainteresowanie małżeństwem i stanowi wyzwanie dla analiz teoretycznych, również na gruncie filozofii.

Część 2: Drugie webinarium „Współczesne spory o małżeństwo” będzie poświęcone prezentacji współczesnych stanowisk dotyczących rozumienia małżeństwa i jego społecznego znaczenia. Zostaną zaprezentowane stanowiska ujmujące małżeństwo tradycyjnie, promujące małżeństwa monogamiczne wykraczające poza relacje między kobietą a mężczyzną lub relacje intymne, a także takie, które opowiadają się za odrzuceniem instytucji małżeństwa jako instytucji społecznej. Będą omówione wady i zalety poszczególnych stanowisk, a także konsekwencje ich utrzymania lub wprowadzenia.

Andrzej Waleszczyński, doktor nauk humanistycznych z zakresu filozofii, absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca akademicki, nauczyciel filozofii, etyki, wiedzy o społeczeństwie i matematyki. Od 2011 roku adiunkt w Katedrze Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2016-2019, Prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej w latach 2019-2020. Od 2017 roku edukator i egzaminator w Kolegium Świętej Rodziny w Łomiankach. W latach 2005-2012 nauczyciel etyki i wiedzy o społeczeństwie w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kuronia w Warszawie. W swoich dotychczasowych badaniach naukowych zajmowała się rolą moralności w koncepcjach prawa H.L.A. Harta i R. Dworkina, etyką troski Virginii Held i etyką feministyczną, problemem tożsamości moralnej, językiem wartości moralnych w poglądach R. Ingardena, filozofią eksperymentalną i zagadnieniem normatywności w tzw. efekcie Knobe’a oraz problemem moralności zwierząt. Aktualnie bada z perspektywy filozoficznej problematykę małżeństwa i władzy rodzicielskiej. W obszarze dydaktyki zajmował się etyką, filozofia prawa, a obecnie prowadzi zajęcia z dydaktyki nauczania filozofii i etyki w szkole. Stypendysta Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH) na Uniwersytecie Wiedeńskim (2012-2013), autor książki: Feministyczna etyka troski. Założenia i aspiracje (2013), współautor książek: Sposób na filozofią. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej (2017), The Polish Christian Philosophy in The 20th Century. Tadeusz Styczeń (2019), redaktor książek: Current Moral Problems (2008), Ethics and Public Sphere. Axiological Foundations of Interpersonal Relations (2013).

Szczytem wszystkiego, co można osiągnąć, jest filozofia. Nie dla zysku, ani honoru, ani sławy, ale dla samej prawdy. To jest cel życia, jego największy dar.

Arystoteles